فایل|شناسايي ويژگيهای اخلاقي منافقان و بررسي عملكرد آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و برخورد پيامب|

شناسايي ويژگيهای اخلاقي منافقان و بررسي عملكرد آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و برخورد پيامبر و جامعه ي اسلامي با اين گروهشناسايي ويژگيهای اخلاقي منافقان و بررسي عملكرد آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و برخورد پيامب|30020797|wkh30013249|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان شناسايي ويژگيهای اخلاقي منافقان و بررسي عملكرد آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و برخورد پيامبقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 124

پيشگفتارالحمدلله رب العالمين باري الخلائق اجمعين والصلوة والسلام علي عبدالله ورسوله و حبيبه و صفيه، حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء باحمد و في الارض بابي القاسم مصطفي محمد و علي اله الطيبين الطاهرين المعصومين.قرآن كريم ، قانون اساسي اسلام و ضامن سعادت بشر در تمامي صحنه هاي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي و ... مي باشد.قرآن به زبان فطرت انسان سخن مي گويد و اختصاص به عصر و منطقه و يا گروهي خاص ندارد. اما همگان توفيق بهره گيري از آنرا ندارند ، و بهره مندان نيز به طور يكسان از آن سود نمي برند . و از همان آغاز نزول اين كتاب مقدس ، مخاطبان ، موضع گيريهاي گوناگون و متعددي داشتند كه قرآن كريم آنها را به سه گروه شاخص و بارز تقسيم مي كند . دسته ي اول كساني هستند كه در مقابل دستورات و اوامر و نواهي قرآن صادقه سر تسليم فرود آورده و در مسير هدايت پرودرگار قرار گرفتند كه خداوند از آنها به عنوان متقين ياد مي كند.و گروه دوم كساني هستند كه اندرزهاي پيامبر اكرم (ص) و قرآن در آنان هيچ تأثيري نگذاشته و از همان ابتدا با صراحت در مقابل آيات وحي موضع گيري نموده و پيامبر اكرم (ص) را تكذيب نمودند و خداوند در مورد آن چنين فرمود كه : «ختم الله علي قلوبهم و علي سمعهم و علي ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم.»و اما گروه سومي را هم خداوند در قرآن معرفي مي كند كه نه ايمان و اخلاص متقين را داشته و نه صداقت كفار در ابراز عقيده ، بلكه بيمار دلاني ، با غرض و مرض هستند كه جامعه ي اسلامي را از همان ابتدا تا كنون ، در ابعاد مختلف اعم از فرهنگي ، نظامي ، سياسي و اجتماعي ، دچار مشكلات فراواني نموده و از نشر و گسترش فرهنگ ناب اسلامي ناخرسند بوده و با انواع و اقسام مكر و حيله‌ها ، بر سر راه حق مانع ايجاد كرده و مي كنند. كه قرآن كريم با بليغ ترين بيان و شيواترين اسلوب اين گروه نابكار را معرفي نموده و پيامبر اكرم (ص) و مسلمانان را از نقشه هاي شوم آنها آگاه نموده و شيوه هاي برخورد با اين دشمنان دوست نما را ترسيم نموده است. كه به حول قوه الهي در صدد بررسي روانشناسي منافقان يا به عبارتي ويژگيهاي رفتاري منافقان از ديدگاه قرآن و روايات هستيم تا انشاءا... جامعه ي اسلامي ما بيش از پيش با خطر اين فاسقان آشنا شود.سئوال هاي تحقيق

1- روانشناسي منافقان يعني چه و معناي لغوي و اصطلاحي واژه ي نفاق و تفاوت آن با دروغ و تقيه چيست؟2- تاريخ شروع نفاق از چه زماني بوده است؟3- منافقان از نظر رواني داراي چه ويژگيهايي مي باشند؟4- منافقان از نظر اجتماعي داراي چه ويژگيهايي مي باشند؟5- منافقان از نظر فرهنگي داراي چه ويژگيهايي مي باشند؟6- منافقان از نظر سياسي داراي چه ويژگيهايي مي باشند؟7- خداوند در قرآن كريم چه راهكارهايي را براي برخورد با منافقان ترسيم نموده است؟پيشينه ي تحقيق :با مراجعه به كتابخانه ، رساله يا كتابي با اين عنوان «روانشناسي منافقان» مشاهده نگرديد. اما كتابهاي متعددي با محوريت موضوع نفاق به زبان هاي فارسي و عربي چاپ و منتشر شده است كه به طور اجمال و مختصر به بيان صفات منافقان و ارائه آيات مربوط به آنها و برخي شأن نزول اين آيات پرداخته است كه البته بيشتر مربوط به غزوات و جنگهاي صدر اسلام مي باشد. كه به تعدادي از اين كتابها اشاره مي كنيم:1- مسأله ي نفاق ، شهيد مطهري2- دشمنان دوست نما ، جعفر سبحاني3- حقيقت نفاق از ديدگاه قرآن ، حكمت يار4- پيامبر و منافقين ، سيروس سعيدي5- منشور جاويد ، جلد 4 ، جعفر سبحاني6- منافقين از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه ، مهدي عرفانيبرخي از كتابهايي كه به زبان عربي درباره ي منافقان چاپ و منتشر گرديده است به شرح ذيل مي باشد.1-المنافقون في القرآن الكريم ، السيد حسين اسماعيل الصدردر اين كتاب ، برخي از صفات و عملكرد منافقان ، در چند بخش بيان شده و آيات مربوط به آنها را مطرح مي كند.2-المنافقون في القرآن ، دكتر عبدالعزيز الحميدياين كتاب ابتدا آيه ي مورد نظر را بيان نموده و سپس به شأن نزول آن پرداخته و بحثهايي نيز پيرامون جايگاه زماني آيه و بيان مفردات آيه دارد. در مواردي نيز به ارتباط آيات با حوادث كنوني جامعه اسلامي اشاره مي كند وا حاديثي كه در ذيل آيات آورده است بيشتر از صحيحين كتب روايي اهل سنت مي باشد.مؤلفان در كتاب فوق الذكر ادعا كرده اند كه بين 300 تا 340 آيه در مورد منافقان نازل شده است كه متأسفانه هيچكدام كل آيات و يا شماره آيات با سوره ها را بيان نكرده اند . كه ما دراين تحقيق جدولي از آيات كه در مورد منافقان نازل شده است را ارائه خواهيم داد.3-لغه المنافقين في القرآن الدكتور عبدالفتاح لاشيندر هر يك از فصلهاي اين كتاب ، يكي از سوره ها و آيات آن را كه در مورد منافقان نازل گرديده ، به ترتيب مصحف كنوني ، مطرح مي كند و از جهت لغوي و اعجاز لفظي نيز بحثهايي را ارائه مي نمايد و در آخر هر فصل ، تحيلي تحت عنوان «تعقيب» مي آورد.بعد از بررسي منابع مذكور در خصوص مسأله ي نفاق به اين نتيجه مي رسيم كه متأسفانه تحقيق گسترده و شامل و كاملي كه تمامي آيات مربوط به نفاق و منافقان را در برگيرد يافت نمي شود و حتي مفسر بزرگ معاصر يعني علامه طباطبايي (ره) هم به غير از تفسير آيات مربوط به نفاق ، مطلب جداگانه اي در اين خصوص ندارد هر چند كه ايشان قصد ارائه ي مبحث گسترده اي پيرامون نفاق داشتند و در پايان تفسير سوره ي توبه اينگونه مرقوم فرمودند كه «قبلاً بنا داشتيم وقتي به آخر سوره ي برائت مي رسيم يك فصل جداگانه اي را براي بحث و گفتگو از وضع منافقين در اسلام اختصاص داده و آياتي را كه درباره ي آنان نازل شده از قرآن كريم استخراج نموده ، آنگاه به تجزيه و تحليل تاريخ پرداخته تا فسادي را كه اين طايفه به راه انداختند و ضرباتي را كه بر پيكر اسلام وارد آوردند از نظر خواننده ي گرامي بگذرانيم ، وليكن از آنجايي كه مطالب تفسير طولاني شده از ايراد اين بحث صرفنظر كرديم و آنرا به انتظار رسيدن موعد مناسبي به تأخير انداختيم و از خدا توفيق مسألت داريم كه او ولي توفيق است.»بايد بگويیم كه متأسفانه نه در الميزان و نه در ساير آثار مرحوم علامه اين بحث مهم (موضوع نفاق و منافقان) ديده نمي شود و بدين ترتيب از فيوضات ايشان و آنچه را كه در ضمير داشتند محروم مانديم . به هر حال از خداوند متعال علو درجات ايشان را مسألت داريم.روش تحقيق :

اين تحقيق همانند اكثر رشته هاي علوم انساني كتابخانه اي مي باشد كه با مراجعه به كتابخانه و منابع تفسيري، بعد از مشخص نمودن آيات مربوط به نفاق و منافقان كه حدود 240 ايه مي باشد ، آيات را به طور كامل و دقيق مطالعه نموده و تمامي آيات را به ترتيب سوره ها نوشته و سپس بنا به تناسب موضوع كه در سئوالهاي تحقيق آمده است به كتب معتبر تفسير و برخي كتب ديگر مراجعه نموده و با توجه به عناوين فصول ، هر دسته از آيات ذيل فصل مربوطه همراه با مختصري تفسير و تحليل بيان مي گردد. با توجه به اينكه عنوان اين تحقيق روانشناسي منافقان از ديدگاه قرآن و روايات مي باشد، كمتر از واژه روانشناسي استفاده شده است چرا كه بررسي ويژگيهاي رفتاري منافقان اعم از رواني ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي ، خود مقوله ي روانشناسي مي باشد و به همين دليل كمتر به اصل واژه پرداخته شده است.

هدف تحقيق :همانطور كه از نامگذاري اين تحقيق استنباط مي شود ، هدف اين تحقيق و پژوهش شناسايي ويژگيها و خصوصيات اخلاقي منافقان و بررسي عملكرد آنها در زمان پيامبر اكرم (ص) و همچچنين دلايل و علل انتخاب چهره ي ملون از طرف منافقان و چگونگي شيوه برخورد پيامبر اكرم (ص) و جامعه ي اسلامي با اين گروه رذل مي باشد.

فصل اول:كلياتي در خصوص موضوع روانشناسي و نفاق

در اين فصل به طور اجمال تعاريفي از روانشناسي و همچنين نفاق خواهيم داشت تا از همين ابتدا صورت مسأله به طور كامل روشن شود و هر گونه ابهامي پيرامون آن برطرف گردد . به همين منظور بخشهاي اين فصل به شرح ذيل تنظيم گرديده است :1- تعريف روانشناسي2- معناي لغوي نفاق3- معناي اصطلاحي فاق4- وجه تسميه ي منافق5- تفاوت نفاق با دروغ و ارتباط آن دو با يكديگر6- تفاوت نفاق با تقيه7- نفاق از مختصات انسان است8- ضرورت و اهميت شناخت منافقان9- تاريخچه ي پيدايش نفاق10- بررسي آماري آيات نفاق

1-1- تعريف روانشناسيبراي واژه ي روانشناسي كه در علوم اسلامي از آن به عنوان «علم النفس» ياد مي شود ، تعاريف متعددي شده است كه ما فقط به سه تعريف اكتفا مي كنيم .1- روانشناسي عبارت است از مطالعه ي جنبه هاي مختلف رفتار و ارتباط آنها با يكديگر2- روانشناسي علمي است كه به شناخت ، توصيف ، پيش بيني و تأثير رفتار بويژه رفتار انساني مبادرت مي ورزد.3- روانشناسي به مفهوم علمي و امروزين خود ، رشته اي است جوان و كم سابقه متكي به روش علمي كه موضوع آن مطالعه و بررسي رفتار انسان است با همه ي نمودها و جلوه هاي بارز و نهان رفتار به مفهوم عام خود در روان شناسي موضوع پژوهش و بررسي است.با توجه به اين تعاريف از روانشناسي ، موضوع و هدف از مبحث روان شناسي ، منافقان كاملاً مشخص و آشكار مي شود كه در پي اين هستيم كه رفتار منافقان را از زواياي مختلف با توجه به آيات قرآن مورد نقد و بررسي قرار دهيم .

1-2-معناي لغوي نفاقلغت شناسان براي ريشه ي واژه ي نفاق (نفق) معاني متعددي را ذكر كرده اند كه تعاريف آنها خيلي به هم نزديك است و ما به چند تعريف مشهور به شرح ذيل اكتفا مي كنيم . نفاق از ريشه هاي «نفق» يعني «خرج كردن» «رواج يافتن» ، «تمام شدن» ، «پنهان كردن چيزي» ، «مردن» و ... همچنين راغب مي گويد : «نفق الشيئ مضي و نفد ، يعني شيئي رفت و تمام شد.

1-3-معناي اصطلاحي نفاقابن اثير ، لغت شناس مشهور در كتاب نهايه چنين نوشته است (المنافق) «و هو اسم لم يعرفه العرب بالامعني المخصوص و هوالذي يستر كفره و يظهر ايمانه»«يعني منافق اسمي است كه عرب (قبل از اسلام) نمي شناخته است در حاليكه (بعد از اسلام) منافق به كسي گفته مي شود كه كفرش را پنهان مي كند و ايمانش را اظهار مي نمايد.

مطالب دیگر:
📝پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هیجانی📝پاورپوینت مفاهيم اساسی بهسازي تحلیلی لرزه ای📝مبانی نظری تحقیق سبک های فرزندپروری و تعاریف آن📝پاورپوینت خلاصه کتاب قواعد عربی2 دكتر سيدمحمد حسيني📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس📝پاورپوینت خلاصه کتاب کلیله و دمنه 1 دکتر نورالدین مقصودی📝مبانی نظری تحقیق کیفیت زندگی کاری📝مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی📝بسته آموزشی کامل فصل اول فیزیک دهم دبیرستان (فیزیک و اندازه گیری)📝جزوه مبانی رسوب شناسی📝جزوه زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی📝جزوه ژئوشیمی رشته مهندسی زمین شناسی📝بسته آموزشی کار در فیزیک (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)📝جزوه سنگ شناسی و پترولوژي📝استاندارد حسابرسی شماره 25 (ارزیابی رعایت قوانین و مقررات)📝پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 54: حسابرسي‌ برآوردهاي‌ حسابداري‌📝بسته آموزشی انرژی جنبشی - قضیه کار و انرژی جنبشی (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)📝پاورپوینت استاندارد حسابرسی بخش 23 (مستندسازی)📝پاورپوینت نمونه گیری در حسابرسی و سایر روش های انتخاب اقلام برای آزمون📝تحقیق حل عددی حالت گذرا و پایای هدایت حرارتی دوبعدی📝پاورپوینت تحقیق درس کنترل pcm140📝جزوه زمین شناسی مهندسی📝تحقیق طراحی یک سیستم کنترلی برای تحویل دارو به طور مغناطیسی📝جزوه دیرینه شناسی (بخش اول)📝بسته آموزشی انرژی پتانسیل - رابطه کار و انرژی پتانسیل (فصل 2 فیزیک 10 - فصل 4 فیزیک 2 نظام قدیم)